Kérjen ajánlatot!

Repülőjegy és szállás Repülőjegy

HOVÁ UTAZIK

ODAÚT

VISSZAÚT

UTASOK

12 év felett
2-12 év
0-24 hónap

Utazási feltételek

Általános Szerződési feltételek

Jelen utazási szerződés a Prémium Utazások Kft. (székhely: 1156 Budapest Sárfű utca 13. II.em.8., MKEH engedély száma: U-001343, adószáma:23526646-2-42 , bejegyezve a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon cg: 01-09-969756, vagyoni biztosíték kezelője Uniqa Biztosító Zrt., web oldal címe: www.air-travel.hu, email címe: info@air-travel.hu, telefon száma: 06 30 217 217 1 /jelen szerződésben a továbbiakban Prémium Utazások Kft./ által szervezett utazásokra vonatkozóan jött létre egyrészről a Prémium Utazások Kft., másrészről pedig az utas között az alábbi feltételekkel:
 

 1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (különösen a 415. § és 416. §) rendelkezései és az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

 2. A részvételi díj egy összegben vagy oly módon is megfizethető, hogy az utas a részvételi díj 40%-át kitevő előleget fizet meg az utazási szerződés megkötésekor, de legkésőbb az azt követő 2 munkanapon belül, majd külön felhívás nélkül, legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napon köteles az utas a még hátralékos teljes díjat megfizetni. Amennyiben az utas az előleg vagy a teljes részvételi díj megfizetésével késedelembe esik, a Prémium Utazások Kft. jogosult póthatáridőt szabni. A késedelemmel érintett teljes összeg póthatáridőn belüli megfizetésének elmaradása az utas érdekkörében felmerült okból, a póthatáridő utolsó napját követő napon történő elállásnak minősül. A részvételi díjat közvetlenül az utazási iroda részére kell megfizetni. Amennyiben az utazási szerződés az utazás megkezdésétől számított 30 napon belül kerül megkötésre, úgy a díj teljes összegében az utazási szerződés megkötésekor esedékes.

 3. A Prémium Utazások Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatban foglaltaktól – például a közreműködőjének túlfoglalása miatt vagy egyéb okból – eltérjen. Ha a Prémium Utazások Kft. az utazás megkezdését követően az utazási szerződésben megjelölt szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja (például az időjárási viszonyok vagy a közreműködőjének túlfoglalása miatt), köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatások értéke a nem teljesített részszolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet nem hárítható az utasra.

 4. A Prémium Utazások Kft. az utazás megkezdését megelőző 20. napnál korábban a részvételi díjat megemelheti a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, üzemanyagár valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza – a Prémium Utazások Kft. közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának időközi változása miatt. A díjemelés mértéke az egy utasra jutó költség fenti tényezők miatti emelkedésének mértékével egyezik meg. A díjemelés indokát és mértékét a Prémium Utazások Kft. az utassal írásban közli. Megilleti az elállás joga a Prémium Utazások Kft.-t abban az esetben, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény (a célországban bekövetkezett – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyon biztonságát veszélyeztető – politikai esemény, valamint természeti csapás) veszélyezteti.

 5. Az utas köteles az utazással kapcsolatos hatósági (pl.: vám, deviza, stb.) és egészségügyi (pl.: oltások, stb.) előírásokat betartani, valamint a különböző úti okmányokat (pl.: útlevél, vízumok, stb.) beszerezni, és a célországban való tartózkodáshoz kötelezően előírt minimális napi valutaellátmánnyal rendelkezni. A Prémium Utazások Kft. a vízumkötelezettségről és az egészségügyi előírásokról az utasokat informálja. További információkat a célország külképviseletétől, vagy az illetékes magyar hatóságoktól kaphat.

 6. Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt írásban bármikor elállhat. Az elállás akkor válik hatályossá, ha az elállásról szóló nyilatkozat a Prémium Utazások Kft.-hez igazoltan megérkezik. Elállásnak minősül az is, ha az utas előzetes nyilatkozat nélkül nem kezdi meg az utazást, ebben az esetben az utazás megkezdésének időpontja tekintendő elállási időpontnak. Ha az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdését megelőző 61. napnál később és 35. napnál korábban áll el, a Prémium Utazások Kft.-nek kártalanítást kell bánatpénzként megfizetnie, melynek mértéke a részvételi díj 10 %-a. Ha az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdését megelőző 35 napon belül áll el, az utas által a Prémium Utazások kft.-nek fizetendő bánatpénz mértéke a részvételi díj 100 %-a.Gyakran előfordul, hogy a fuvarozó (pl. alacsony költségstruktúrában üzemelő illetve kedvezményes tarifákat nyújtó légitársaságok) és/vagy a Prémium Utazások Kft. szállást szolgáltató külföldi partnere (pl. kedvezményes áru szállodai szoba tarifákat nyújtó hotelek vagy helyfoglalási rendszereket üzemeltető szolgáltatók) az utas részére nyújtandó szolgáltatások ellenértékének visszatérítését az utas elállásakor már egyáltalán nem teszi lehetővé. Ez esetben Prémium Utazások Kft. jogosult a teljes részvételi díj 100%-át bánatpénzként megtartani, attól függetlenül, hogy az elállás az utazás megkezdését megelőző hányadik napon történt.Az utas nem köteles bánatpénzt fizetni a 2. pontban megjelölt Kormányrendelet 8. § (2) vagy (6) bekezdésben meghatározott okból való elállása esetén.
  A Prémium Utazások Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal az utazási szerződéstől írásban elállhat. Ha az elállás nem az utas érdekkörében felmerült okból történik, úgy:

 • az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a Prémum Utazások Kft.-nek lehetősége van, illetve

 • ha a Prémium Utazások Kft. ilyen helyettesítő szolgáltatást nem képes nyújtani vagy a helyettesítő szolgáltatást az utas nem fogadja el, a Prémium Utazások Kft. a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.

A Prémium Utazások Kft. az értékkülönbözetet az utasnak megtéríti, ha a helyettesítő szolgáltatást az utas ellfogadja, de az az eredetinél alacsonyabb értékű. A 4. pontban írt eseten kívül a helyettesítő és az eredeti szolgáltatás értékének különbözetét az utas köteles megtéríteni. A fentieken túl az utast megilletik a 1. pontban megjelölt Kormányrendelet 8. és 9. §-ában meghatározott jogok.

 1. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát az utazás megkezdése előtt harmadik személyre engedményezni. Az utas köteles erről az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Az utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben megjelölt feltételeknek.

 2. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas az utazásszervezőt, illetve azt az értékesítő partnert köteles tájékoztatni, akinek közreműködésével az utazási szerződést megkötötte. Amennyiben a helyi szolgáltató az utas panaszát nem orvosolta, az utas a nem szerződésszerű teljesítésből származó igényeit a hazaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv becsatolásával bejelenteni az utazási irodának. A bejelentés késedelméből fakadó kár az utast terheli. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az utas magatartására visszavezethető okból következik be, igényt az utazási irodával szemben nem érvényesíthet. Az utazás során a harmadik személynek okozott károkért az utas tartozik felelősséggel.
  Probléma esetén hívható ügyeleti mobil telefonszámunk:
  Magyarországról: 06 30 217 217 1
  külföldről: +36 30 217 217 1

  Az utazási iroda rögzíti, hogy abban a nem várt esetben, ha az utasok hazaszállítására vonatkozó kötelezettségének vagy előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az utas közvetlenül a Uniqa Biztosítóhoz Zrt.-hez fordulhat.

 3. Az utazási iroda köteles a tőle elvárható segítséget nyújtani az utasnak abban az esetben, ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát Prémium Utazások Kft. az ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy ha vis maior esete következett be.

 4. Az utazási iroda az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő kárért való felelősségét a kárnak a részvételi díj kétszeresét meghaladó része tekintetében kizárja.

 5. Ha az utas az utazási szerződést értékesítő partner közreműködésével kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az értékesítő partnernél is bejelentheti; az utas ezeken túl csak a szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatait teheti meg az értékesítő partnernél. Az utazási iroda tájékoztatja az utast, hogy értékesítő partnerei nem jogosultak a Prémium Utazások Kft. nevében az utazási szerződést aláírni, vagy az utastól a részvételi díjat átvenni, és csak a Prémium Utazások Kft. írásos információs anyagainak megfelelő tájékoztatást adhatnak.

 6. A Prémium Utazások Kft. tájékoztatja az utast, hogy a  légi fuvarozóknak, mint a Prémium Utazások Kft.  közreműködőjének felelősségét a Montrealban, 1999.május 28.-án kelt, a  nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi VII. törvény korlátozza.

 7. Az utazási iroda tájékoztatja az utast, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelete értelmében a repülőgép késése, a repülőjárat törlése és a repülőgépre történő beszállás visszautasítása esetén az utas jogosult a légifuvarozótól bizonyos szolgáltatásokat igényelni, továbbá egyes esetekben a légifuvarozótól kártalanításra tarthat igényt. Az utas az ilyen igényével a probléma felmerülésekor azonnal, közvetlenül a légitársasághoz fordulhat.

 8. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel szabályozott jogviszonyukat a magyar jog alapján, a Magyar Köztársaság jogszabályait rendelik alkalmazni. A vitás kérdéseket a felek igyekeznek peren kívül rendezni.  Amennyiben ez nem jár sikerrel, alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.